Obchodní podmínky

Úvod Dodání zbožíObchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. Základní ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím - provozovatelem a zákazníky - kupujícími při nákupu v internetovém obchodě www.kidliwood.cz2. Informace o prodávajícím:


Veronika Sárová

Krátká 168, Jesenice 27033

IČ 07664486 - nejsem plátce DPH

www.kidliwood.cz

 

 

3. Kupující


Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se dále rozumí:

 

Kupujícím  -  fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

 

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,

 

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,

 

 

4. Sdělení před uzavřením smlouvy


Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu následující:

 

a)    Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové a telefonické připojení) se neliší od základní sazby, kterou zákazník hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

 

b)    Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží kupujícím, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

 

c)     Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy je obsaženo v dokumentu Vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy

 

d)    Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5.  o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  8.  o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  9. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

e)    Uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.

 

f)     Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

g)    Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou popsány v sekci objednávka a uzavření kupní smlouvy.

 

 

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


Seznam zboží na internetových stránkách www.kidliwood.cz je katalogem obvykle prodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených na internetových stránkách. Aktuální dostupnost bude zákazníkovi sdělena na základě poptávky, případně potvrzena na základě objednávky. Sortiment zboží kopíruje momentální nabídku velkoobchodních dodavatelských společností pro Českou republiku. Pokud již vybrané zboží nelze ze zdrojů v ČR zajistit, nemá prodávající jakoukoli možnost tuto skutečnost ovlivnit. Prodávající si proto vyhrazuje právo v případě nedosažitelnosti zboží nabídnout náhradní řešení, případně stornovat objednávku.

Zákazník provádí objednávku jednotlivými kroky, ke kterým je naváděn uživatelským rozhraním internetového obchodu. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou zákazníků k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.kidliwood.cz.

Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím.

Před odesláním objednávky je kupující v internetovém obchodu vyzván ke kontrole zadaných dat. Kupující je povinen údaje zkontrolovat, pozdější změny zadaných údajů jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího. Prodávající i zákazník mohou zrušit objednávku zákazníku nejpozději do potvrzení objednávky prodávajícím. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a zákazníka.

 

 

6. Ochrana osobních údajů


Zadáním objednávky v internetovém obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží.

Na žádost kupujícího prodávající po provedení nákupu veškeré osobní údaje týkající se zákazníka nebo jeho nákupů zlikviduje. V případě, že kupující z jakéhokoli důvodu nechce nadále využívat služeb internetového obchodu, nebo si přeje smazat svůj účet a odstranit své osobní údaje, může předat svůj požadavek správci internetového obchodu emailem na adresu jakub.sara@seznam.cz který smazání zákaznického účtu zajistí.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

 

7. Ceny


Zákazník kupuje zboží za cenu platnou v době uskutečnění objednávky. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou aktualizovány, s platností pro příslušný den. V případě, jedná-li se o speciální dodávky zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající stanoví cenu individuálně a zákazníkovi předem oznámí cenu a termín dodání. Tato cena může být změněna v závislosti na aktuální situaci na trhu, případě v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Zákazník není povinen takto změněnou cenu akceptovat a je oprávněn objednávku zrušit.

Ceny jsou na internetových stránkách uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Zákazník je při vytváření objednávky seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších případných poplatků, které jsou specifikovány níže.

Další případné slevy je možné získat při vyhlášení speciálních slevových akcí, které jsou omezeny časově i počtem kusů a modelů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) pro uskutečnění objednávky hradí zákazník v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

 

 

 8. Platební podmínky


Platební podmínky jsou stanoveny níže pro jednotlivé typy odběru zboží.

 

 

9. Dodací termíny


Termín dodání bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky. Bude-li termín dodání delší než 14 dnů, je prodávající oprávněn objednávku zrušit. V případě využití přepravní služby se dodáním rozumí předání k přepravě.

 

 

10. Dodání zboží


Osobní odběr

Zákazník si může po předchozí dohodě vyzvednout objednané zboží v prodejně prodávajícího na adrese:

Mírové náměstí 368, Jesenice u Rakovníka 27033

nebo na fakturační adrese: Krátká 168, Jesenice u Rakovníka 27033.

 

Při volbě tohoto typu dodání prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku, kdy je zboží na provozovně připraveno k odběru.  

Kupující v tomto případě dopravu nehradí.

Možnosti platby:

 

•          Platba v hotovosti

•          Převodem na účet: 115-4225630247/0100

 

Zásilkovna.cz

Odeslání zboží prostřednictvím Zásilkovna.cz. Cena dopravného činí 65,- Kč včetně DPH. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Při zaslání zboží prostřednictvím Zásilkovna.cz bude zásilka uložena k vyzvednutí na vybraném odběrném místě Zásilkovna.cz dle zákazníka.

Možnosti platby

 

•          Dobírkou při převzetí - příplatek 30Kč

•          Převodem na účet: 115-4225630247/0100

 

Poštou

Odeslání zboží prostřednictvím České pošty. Cena dopravného činí 150,- Kč včetně DPH. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Při zaslání zboží prostřednictvím České pošty bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště dle podmínek České pošty.

Možnosti platby

 

•          Dobírkou při převzetí - příplatek 30Kč

•          Převodem na účet: 115-4225630247/0100

 

 

11. Reklamace


Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího uveřejněného na internetových stránkách www.kidliwood.cz a příslušnými platnými právními předpisy ČR.

 

 

12. Práva a povinnosti prodávajícího


a) Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, a dodat objednané zboží dle zvoleného způsobu dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávané zboží vždy obsahuje daňový doklad a český návod k použití.

b) Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku, pokud kupující neuhradí kupní cenu, nebo objednané zboží neodebere.

c) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze před dodáním zboží v případě jeho nedostupnosti nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením bude kupující kontaktován a smluven další postup.

 

 

13. Práva a povinnosti kupujícího


a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací a fakturační adresu, na kterou mu má být zboží dodáno.

b) Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit kupní cenu včetně dalších poplatků, se kterými bude předem seznámen.

 

 

14. Závěrečná ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem. Účinnost všeobecných obchodních podmínek nastává 1.1.2019. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

 

Veronika Sárová - KIDLIWOOD

Info

Kontakt

KIDLIWOOD - Veronika Sárová

telefon:

+420724920921

email:

werus@email.cz

Copyright 2020 - 2023 © Kidliwood